wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

1. Geldigheid van Algemene Voorwaarden.
1.1. De overeenkomst tussen Knetemann Opleidingen VOF en de cursist heeft betrekking op de in het inschrijfformulier vermelde opleiding. De studieovereenkomst komt tot stand op het moment dat Knetemann Opleidingen VOF een door de cursist ondertekend inschrijfformulier heeft ontvangen. De cursist heeft een bedenktermijn van veertien werkdagen na dagtekening van het inschrijfformulier. Op deze overeenkomst zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Verplichting Knetemann Opleidingen VOF
2.1. Knetemann Opleidingen VOF verbindt zich de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving in de studiegids. Zij bereidt de cursist voor op het examen, afgenomen door het instituut Ibki, teneinde de WRM bevoegdheidspas te behalen. Buiten dit kader is Knetemann Opleidingen VOF vrij tijdens de opleidingen wijzigingen aan te brengen in het programma, docenten, lestijden en de plaats waar de opleiding wordt gehouden. Daarbij zal Knetemann Opleidingen VOF mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de cursist, voor zover passend binnen het kader van de opleiding.

2.2. De opleidingen zijn erop gericht vakbekwaamheid van de cursist te vergroten op het terrein van de verkeerseducatie. Knetemann Opleidingen VOF kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het vinden van een stageplaats en/of werkkring.

2.3. Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent zorgt Knetemann Opleidingen VOF zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent of vervangende lesmomenten.

3. Verplichting cursist.
3.1. De cursist kan zich slechts voor de gehele opleiding inschrijven. Bij onderbreking tussentijds anders dan opzegging in onderling overleg, zoals in artikel 5 omschreven, blijft de cursist verplicht de totale cursuskosten te voldoen.

3.2. Indien de cursist de opleiding eenmalig voor enige tijd, maximaal een half jaar, wil onderbreken is dit in overleg met Knetemann Opleidingen VOF mogelijk. Onderbreking van de opleiding geeft geen recht op restitutie en brengt geen uitstel van betaling met zich mee.

3.3. In de cursuskosten is het inschrijfgeld begrepen evenals het studiemateriaal, welke eigendom van de cursist wordt op het moment dat alle cursuskosten door de cursist zijn voldaan. In de cursuskosten zijn eveneens begrepen de kosten voor de rijvaardigheidstrainingen en het gebruik van de lesauto tijdens het praktijkexamen fase 1b. De examenkosten zijn niet in de cursuskosten begrepen en dienen voor de examenaanvraag aan Knetemann Opleidingen VOF te zijn voldaan.

3.4. De cursist dient het inschrijfgeld bij inschrijving te voldoen. De resterende cursuskosten dient de cursist in de eerste week van de cursusmaanden te voldoen volgens de betalingsregeling bijgesloten in de studiegids en middels betalingsovereenkomst vastgelegd.

3.5. Door enkele overschrijding van de in artikel 3.4. bedoelde termijnen is de cursist in gebreke en wordt de wettelijke rente en toeslag van 1% op maandbasis verschuldigd over het niet betaalde bedrag. Knetemann Opleidingen VOF zal cursist éénmaal een aanmaning sturen. Indien dan nog geen betaling volgt, zal de cursist de incassokosten dienen te vergoeden. Deze bedragen tenminste 15 % van het verschuldigde bedrag. Indien de cursist in gebreke is kan Knetemann Opleidingen VOF deelname aan haar opleidingen uitsluiten.

4. Intellectuele eigendomsrechten.
4.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle opleidingen en bij behorende studiemateriaal liggen bij Knetemann Opleidingen VOF. Het is de cursist niet toegestaan studiemateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven. Het studiemateriaal mag niet ten behoeve van derden gebruikt worden of gekopieerd.

5. Beëindiging.
5.1 De overeenkomst tussen Knetemann Opleidingen VOF en de cursist die bij Knetemann Opleidingen VOR een opleiding volgt eindigt op de einddatum van de cursus mits de cursist aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst kan alleen in onderling overleg met betrokken partijen en slechts indien aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan. Dit moet schriftelijk, aangetekend en onder vermelding van reden gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. In geval van tussentijdse beëindiging is de cursist de cursuskosten over de opzegtermijn verschuldigd en dient het studiemateriaal te worden ingeleverd. De wederzijdse rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst wordt ontbonden.

6. Verwerking administratieve- en onderwijsvraagstukken.
6.1 Vragen van administratieve aard en/of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 14 dagen na aanvraag beantwoord. Indien de complexiteit van de vraag onderzoek vergt, zal een langere verwerkingstijd benodigd zijn. In dat geval zal de vraagsteller schriftelijk worden geïnformeerd.

7. Aansprakelijkheid.
7.1 Knetemann Opleidingen VOF is jegens cursist nimmer aansprakelijk voor enige schade, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Knetemann Opleidingen VOF.

8. Klachten.
8.1 Als een cursist en klacht heeft zal hij Knetemann Opleidingen VOF uiterlijk binnen één week na het optreden van de klacht schriftelijk hiervan in kennis stellen. Knetemann Opleidingen zal de cursist binnen drie weken schriftelijk antwoorden met de bedoeling om indien de klacht gegrond blijkt deze zo spoedig mogelijk naar vermogen te verhelpen. Bij blijvend geschil kan de voorzitter van LBVI als onafhankelijk derde partij optreden en naar eer en geweten na onderzoek tot een gelijke of afwijkende conclusie komen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. De afhandeling wordt digitaal geregistreerd en één jaar bewaard.

9. Toepasselijk recht.
9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Knetemann Opleidingen VOF en de cursist is het Nederlands recht van toepassing.

10. Geschil.
10.1 Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

11. Deponatie.
11.1 Kamer van Koophandel Rotterdam dossiernr. 23050570.